VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú podmienky využívania webovej stránky www.katiesclub.online (ďalej len „Webová stránka“), ktorá umožňuje svojim návštevníkom (ďalej len „Vy“) sledovať profesionálne cvičebné videá, pomocou ktorých môžete doma cvičiť rôzne druhy cvičení. (ďalej len „Služba“) alebo objednávať tovar z jej ponuky (ďalej len “Tovar”). Ukážky cvičebných videí sú dostupné na Webovej stránke.

1.2 Webovú stránku prevádzkuje spoločnosť Katies club s.r.o., Kukučínova 7, Košice, 04001, IČO: 48020559, IČ DPH: SK20204181533 (ďalej len „my“), DIČ: 1075915885, IČ DPH: SK2024006842, email: info@katiesclub.sk

1.3 Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy medzi Vami a nami, ktorá vznikne Vašou registráciou na Webovej stránke alebo objednaním Tovaru (ďalej len „Zmluva“), pokiaľ sa výslovne nedohodneme na odchylnej úprave. Tieto VOP sa použijú aj na uzatváranie všetkých Zmlúv realizovaných na diaľku. Ak nie je nižšie špecifikované inak, vzťahujú sa jednotlivé ustanovenia VOP na Službu aj Tovar.

2. Využívanie Služby

2.1 Na Webovej stránke sa registrujete vložením svojho emailu a hesla. Úspešnú registráciu Vám e-mailom bezodkladne potvrdíme (ďalej len “Registrácia”). A týmto okamihom je zmluva uzavretá. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, až kým nedôjde k jej ukončeniu, napríklad z dôvodu zrušenia Užívateľského účtu.

2.2 Registráciou Vám vznikne užívateľský účet, prostredníctvom ktorého budete mať zabezpečený prístup k Službe (ďalej len „Užívateľský účet“).

2.3 Po Registrácii Vám bude umožnené využívať len časť Služby, a to zadarmo sledovať 10 tréningových jednotiek uvedených vo FREE členstve (ďalej len „Bezplatné členstvo“).

2.4 Popri Bezplatnom členstve budete môcť po vytvorení Bezplatného členstva získať platený prístup k celej databáze cvičebných videí v archíve vrátane vopred natočených profesionálnych cvičebných videí (ďalej len „PREMIUM členstvo“). PREMIUM členstvo obsahuje výber z viac ako 7 druhov cvičení, viac ako 75 hodín videa v HD kvalite, kvalitných inštruktorov, prístup zo všetkých zariadení (PC, notebook, mobil, tablet, TV, atď.).

2.5 Za účelom vzniku PREMIUM členstva ste povinný vyplniť objednávkový formulár v ktorom si zvolíte predplatené členstvo PREMIUM (ďalej len „Objednávka“), a to mesačné s automatickými platbami a zaplatíte príslušný poplatok (ďalej len „Členské“). Na túto možnosť ste upozornený v momente vstupu do platenej zóny v rámci Bezplatného členstva, ako aj v cenníku, ktorý je zverejnený na: https://katiesclub.online/online-clenstvo/ (ďalej len „Cenník“). Pred odoslaním Objednávky máte kedykoľvek možnosť skontrolovať a meniť Objednávku, t.j. najmä meniť či opravovať akékoľvek údaje týkajúce sa Vášho Užívateľského účtu, PREMIUM členstva. Zverejnenie údajov o PREMIUM členstve na našej Webovej stránke sa nepovažuje za návrh o uzatvorenie zmluvy, ale za výzvu na predloženie návrhu z Vašej strany. Odoslaním Objednávky robíte takýto návrh na vznik PREMIUM členstva. Súčasťou Objednávky je povinnosť zaplatiť Členské. PREMIUM členstvo vznikne momentom, kedy Vám emailom potvrdíme vznik PREMIUM členstva. Takéto potvrdenie urobíme hneď po tom, čo nám zašlete Objednávku a zaplatíte príslušné Členské podľa článku 3 nižšie. Od tohto momentu Vám bude obsah PREMIUM členstva dostupný a Vy ho budete môcť využívať prostredníctvom Vášho Užívateľského účtu. PREMIUM členstvo je určené primárne osobám starším ako 15 rokov. Ak máte menej ako 15 rokov, odoslaním Objednávky a zaplatením Členského potvrdzujete, že tak konáte so súhlasom Vášho zákonného zástupcu, napríklad rodiča.

2.6 Služba je prístupná cez webové prehliadače, ako napríklad Internet Explorer, Mozilla, Chrome, Safari, Opera s nainštalovaným pluginom Flash player. K plnému využívaniu služby je potrebné mať osobný počítač, prípadne tablet, alebo mobilný telefón (smartfón), ktorý obsahuje internetový prehliadač a umožňuje prehliadanie videí.

3. Členské a spôsob platby

3.1 Za príslušné obdobie PREMIUM členstva ste povinný zaplatiť Členské a to vo výške podľa platného Cenníka. Členské je Mesačné.

3.2 Mesačné Členské, je realizvané na základe automatických mesačných platieb, a to platba kartou cez Gopay, TrustPay, SMS platba mobilom alebo PayPal. V takom prípade Vám bude PREMIUM členstvo po dobu neurčitú automaticky predlžované s fixnou frekvenciou každý mesiac (30dní), a to za rovnakých podmienok a rovnakú fixnú cenu, ktorá je zároveň maximálnou cenou opakovanej platby. Automatické mesačné platby môžete kedykoľvek zrušiť tak, že stlačíte tlačidlo „nás nás budete kontaktovať mailom“ prípadne, potrebné kroky k zrušeniu členstva nájdete aj na faktúre, alebo v informačneom maile, ktorý Vám príde 7 dní pred ukončením zúčtovacieho obdobia. Do uplynutia príslušného obdobia PREMIUM členstva, za ktoré ste už zaplatili, budete samozrejme môcť využívať výhody PREMIUM členstva.

3.3 Cena PREMIUM členského uvedená v Cenníku je uvedená v mene EUR a je výslednou cenou vrátane všetkých súvisiacich daní (vrátane DPH), či ostatných poplatkov.

Nákup Tovaru

4. Objednanie Tovaru

4.1 Na Webovej stránke ponúkame Tovar na predaj. Súčasťou každej ponuky Tovaru je aj jeho názov, hlavné vlastnosti, resp. základná charakteristika a informácia o spôsobe použitia. Súčasťou je tiež údaj o skladovej dostupnosti, konečnej cene v mene EUR a nákladoch na dopravu.

4.2 Objednanie Tovaru vykonáte tak, že stlačením tlačidla „Pridať do košíka” vložíte vybraný Tovar, ktorý máte v úmysle zakúpiť, do košíka. Po registrácii, prihlásení sa do Vášho Užívateľského účtu, resp. po vyplnení vašich identifikačných údajov v rámci nákupu bez registrácie, zvolení spôsobu dopravy a platby, budete oboznámený s konečnou cenou za nákup Tovaru. Tá zahŕňa cenu za vybraný Tovar umiestnený v košíku, daň z pridanej hodnoty a cenu za dopravu. Pred odoslaním objednávky máte možnosť objednávku skontrolovať a meniť, napríklad najmä meniť obsah košíka či meniť akékoľvek údaje týkajúce sa množstva objednávaného tovaru, spôsobu a adresy dodania tovaru, spôsoby platby a fakturačné údaje. Odoslaním objednávky akceptuje našu ponuku na tovar vložený do košíka, súhlasíte s týmito VOP a robíte neodvolateľnú ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy (ďalej len „Kúpna zmluva“).

4.3 Ihneď po prijatí objednávky jej prijatie potvrdíme emailom.

4.4 Objednaním tovaru potvrdzujete, že boli oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je aj povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

5. Uzatvorenie Kúpnej zmluvy

5.1 Doručenú objednávku skontrolujeme (napríklad Vaše údaje, objednaný tovar, zaregistrovanie úhrady ceny na našom účte) a obratom začneme s jej vybavovaním. Po skontrolovaní Vám emailom potvrdíme jej prijatie a doručením tohto emailu je Kúpna zmluva uzatvorená.

6.Platobné podmienky

6.1 Cena Tovaru je platná v okamihu realizácie Vašej ponuky, je uvedená v mene EUR a zahŕňa všetky súvisiace dane, či poplatky. Platby za dodanie tovaru a prípadné ďalšie poplatky, ak existujú, nie sú zahrnuté v cene Tovaru, a budú Vám oznámené počas realizácie objednávky a budú osobitne zahrnuté do celkovej konečnej ceny Tovaru.

6.2 Pre uskutočnenie platby si môžete zvoliť z troch možností platieb, a to kartou, cez Gopay, alebo na dobierku.

6.3 Vlastnícke právo k tovaru nadobúdate až zaplatením celej kúpnej ceny.

6.7 Faktúru Vám doručíme spolu s Tovarom.

7. Dodacie podmienky

7.1 Tovar Vám bude doručený adresu, ktorú ste uviedli. O predpokladanom čase doručenia Vás telefonicky informuje kuriér.

7.2 Objednaný Tovar ste povinný prevziať a pri prevzatí zásielku riadne prezrieť a skontrolovať. Prevzatie Tovaru potvrdíte písomne na dodacom doklade.

7.3 O odoslaní tovaru Vás informujeme emailom.

7.4 Tovar Vám bude doručený štandardne do 3 pracovných dní od uzatvorenia Kúpnej zmluvy, ak sa nedohodne na inom termíne doručenia. V prípade osobného prevzatia tento termín prevzatia závisí od našej vzájomnej dohody. V prípade, že tovar v dohodnutom termíne neprevezmete alebo ho nie je možné doručiť z iných dôvodov na Vašej strane, a to ani opakovane v náhradnom termíne, Tovar nám bude vrátený.

7.8 Tovar doručujeme len na území Slovenskej a Českej republiky, ak sa v individuálnom prípade nedohodneme inak.

8. Garancia vrátenia peňazí

8.1 Robíme všetko pre to, aby sme Vám poskytli Služby v maximálnej možnej kvalite. Napriek tomu nedokážeme zabezpečiť, že Vám bude naša Služba páčiť a že Vám bude vyhovovať.

8.2 Preto, ak nie ste s kvalitou PREMIUM členstva spokojní, môžete do 14 dní od vzniku PREMIUM členstva od Zmluvy v časti týkajúcej sa PREMIUM členstva odstúpiť. Ak od Zmluvy takto odstúpite, my Vám v čo najkratšej dobe, ktorá nebude dlhšia ako 14 dní vrátime zaplatené Členské. Aj po ukončení PREMIUM členstva budete môcť kedykoľvek opätovne svoje členstvo aktivovať.

8.3 Odstúpiť od Zmluvy v časti PREMIUM členstva môžete akýmkoľvek spôsobom, napríklad emailom alebo v listinnej podobe. Na tento účel môžete využiť aj Formulár na odstúpenie od zmluvy. S formulárom sa ale nemusíte trápiť, postačí, ak nám v rámci lehoty zašlete email s informáciou, že nemáte záujem o PREMIUM členstvo a my to budeme považovať za odstúpenie od Zmluvy v časti PREMIUM členstva.

8.4 Možnosť odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu máte aj v prípade Kúpnej zmluvy. Zo zákona na to máte 14 dní od prevzatia Tovaru.

8.5 Ak odstúpite od Kúpnej zmluvy, Kúpna zmluva sa od začiatku ruší, a ruší sa aj každá prípadná doplnková zmluva súvisiaca s Kúpnou zmluvou, od ktorej ste odstúpili.

8.6 Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak ste nám Oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy odoslali najneskôr v posledný deň lehoty.

8.7 Po odstúpení ste nám oprávnený odovzdať tovar osobne alebo zaslaním na našu adresu. Tovar by mal byť, pokiaľ je to možné, v pôvodnom obale alebo obale, ktorý zabráni jeho poškodeniu pri preprave, v úplnom stave, vrátane všetkého príslušenstva, ktoré bolo dodané spoločne s Tovarom. Pôvod Tovaru preukážete priložením dokladu o kúpe a záručného listu (ak je k Tovaru dodávaný) alebo iným dokumentom, ktorý preukazuje uzavretie Kúpnej zmluvy.

8.8 V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy Vám vrátime kúpnu cenu, a to vrátane pôvodných nákladov na dopravu tovaru k Vám, ak takéto náklady vznikli, a to najneskôr do 14 dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy. Platby Vám vrátime rovnakým spôsobom, akú ste použili pri svojej platbe, ak sa nedohodneme inak. Takáto iná dohoda však nebude znamenať účtovanie ďalších poplatkov.

8.9 Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj Tovaru, Vám nie sme povinní vrátiť kúpnu cenu a platby podľa predchádzajúceho odseku pred tým, ako je nám Tovar doručený alebo kým nepreukáže zaslanie Tovaru späť, ibaže navrhneme, že si tovar vyzdvihneme osobne alebo prostredníctvom nami poverenej osoby.

8.10 Tovar ste povinní zaslať späť alebo ho odovzdať nám alebo nami poverenej osobe na prevzatie tovaru najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy. To neplatí, ak navrhneme, že si tovar vyzdvihneme osobne alebo prostredníctvom nami poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak ste Tovar odovzdali na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

8.11 Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy znášate iba náklady na vrátenie Tovaru.

8.12 Zodpovedáte len za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie jeho vlastností a funkčnosti.

8.13 Beriete na vedomie, že nemožno odstúpiť od Kúpnej zmluvy najmä v prípade Tovaru

a) zhotoveného podľa Vašich osobitných požiadaviek, Tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre Vás;
b) ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
c) ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
d) uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
e) zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak ste tento obal rozbalili.

9. Záručné a reklamačné podmienky

9.1 Ak by ste kedykoľvek zaznamenali s našou Službou akékoľvek problémy, napríklad jej nedostupnosť alebo zlú kvalitu videa, môžete to reklamovať. Majte prosím na pamäti, že nedostupnosť, alebo zlá kvalita prenosu môže byť ovplyvnená aj rýchlosťou Vášho internetového pripojenia. Za účelom prípadnej reklamácie postačí, ak nám zašlete email na info@katiesclub.sk najlepšie s predmetom „Reklamácia“ a v ňom nám vysvetlíte, v čom spočíva problém a ako dlho trvá. Na Váš e-mail odpovieme čo najskôr a túto našu odpoveď budete môcť považovať za potvrdenie o prijatí Vašej reklamácie. Po uplatnení reklamácie sa budeme snažiť určiť spôsob vybavenia reklamácie ako aj vybaviť samotnú reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch na to máme zo zákona 3 pracovné dni odo dňa uplatnenia reklamácie a v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Keďže Vaša spokojnosť s našimi službami je pre nás veľmi dôležitá, urobíme všetko pre to, aby sme prípadný problém s našou Službou k Vašej spokojnosti odstránili čo najskôr. Predpokladáme, že by tento proces nemal trvať viac ako niekoľko dní, v závislosti od konkrétneho problému. Za čas trvania problému s našou Službou Vám podľa Vašich preferencií buď vrátime Členské alebo poskytneme Službu na rovnako dlhé nasledujúce obdobie zadarmo. Na konci Vám zašleme email, v ktorom uvedieme, že Vaša reklamácia alebo požiadavka bola vyriešená. Ak po obdŕžaní emailu nebudete náhodou spokojní, prosím kontaktujte nás a pokúsime sa nájsť následne riešenie k Vašej spokojnosti.

9.2 Zodpovedáme Vám za to, že Vami zakúpený Tovar je v zhode s Kúpnou zmluvou. To znamená, že zodpovedáme za to, že Tovar má akosť a úžitkové vlastnosti požadované Kúpnou zmluvou, nami alebo výrobcom popisované, alebo na základe reklamy Tovaru očakávané, prípadne pre vec takého druhu obvyklé. Ďalej zodpovedá za to, že Tovar zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý pre použitie veci uvádzame alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

9.3 Záručná doba je 24 mesiacov s výnimkami stanovenými príslušnými právnymi predpismi. Záručná doba začína plynúť od Vášho prevzatia Tovaru. Reklamáciu ste oprávnený uplatniť zaslaním reklamovaného Tovaru na našu adresu. Ešte pred zaslaním reklamovaného tovaru a začatím reklamačného konania nás môžete emailom zaslať fotografiu reklamovaného Tovaru, a to za účelom neformálneho posúdenia stavu Tovaru a získania nezáväznej informácie o prípadnom ďalšom postupe a pravdepodobnosti úspechu v reklamačnom konaní. Pri reklamácii ste povinný preukázať pôvod Tovaru, napríklad faktúrou, záručným listom, pokiaľ bol k tovaru priložený, prípadne iným preukázateľným spôsobom. Zároveň ste povinný opísať, ako sa vada prejavuje.

9.4 Ak ide o takú vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, máte právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená, a aby sme vadu bez zbytočného odkladu odstránili. Namiesto odstránenia vady môžete požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak nám tým nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady. Namiesto odstránenia vady vždy môžeme vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Vám to nespôsobí závažné ťažkosti.

9.5 Ak ide o takú vadu Tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby Tovar mohol byť riadne užívaný ako vec bez vady, máte právo na výmenu Tovaru alebo máte právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Rovnaké práva máte aj vtedy, ak ide síce o vady odstrániteľné, avšak nemôžete pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať. Opätovné vyskytnutie vady po oprave znamená, že sa vada, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, máte právo na primeranú zľavu z ceny veci.

9.6 Reklamáciu vrátane odstránenia vady vybavíme ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty máte rovnaké práva, akoby sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

9.7 Pri uplatnení reklamácie Vám vydáme potvrdenie vo forme emailu. O vybavení reklamácie Vám tiež vydáme písomný doklad.

9.8 V prípade, že došlo k poškodeniu Tovaru pri jeho doprave kuriérom, ste povinný s týmto kuriérom spísať záznam o poškodení prepravovaného tovaru a dodaný tovar nie ste povinný prevziať. O doručení poškodeného tovaru ste nás povinný ihneď, najneskôr však do 24 hodín od doručenia, informovať.

9.9 Ak ste reklamáciu Tovaru uplatnili počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môžeme vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia, nebudeme od Vás vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie a ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

9.10 Ak uplatníte reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od kúpy a zamietneme ju, v doklade o vybavení reklamácie uvedieme, komu môžete zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak výrobok zašlete na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znášame my bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak odborným posúdením preukážete našu zodpovednosť za vadu, môžete reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. V takom prípade Vám uhradíme do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nezamietneme.

9.11 Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie Tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním alebo na vady, ktoré vznikli neodbornou manipuláciou alebo využívaním tovaru.

9.12 Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď po skončení opravy ste boli povinní Tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového Tovaru.

9.13 Spoločne s Tovarom Vám môže byť dodaný aj záručný list. Pokiaľ nebude spoločne s Tovarom záručný list dodaný, nahrádza ho faktúra.

10. Zrušenie Užívateľského účtu

10.1 Užívateľský účet môžete kedykoľvek zrušiť, ak nám zašlate mail: info@katiesclub.sk

10.2 Vyhradzujeme si právo Váš Užívateľský účet zrušiť v prípade podstatného porušenia Zmluvy, napríklad našich autorských práv.

10.3 Zrušením Užívateľského účtu Zmluva zaniká. Keď zrušíte svoj Užívateľský účet, nemáte nárok na vrátenie už zaplateného Členského. Automatické platby podľa článku 3.2 vyššie budú pri platbe kartou automaticky zrušené. Ak by ste zabudli zrušiť automatickú platbu po zrušení Užívateľského účtu, prosím kontaktujte nás a peniaze Vám vrátime.

11. Autorské právo

11.1 Webová stránka a všetky informácie a materiály publikované na nej môžu byť chránené autorským právom. Názvy a označenia, napríklad výrobkov a služieb môžu byť ochrannými známkami ich vlastníkov. Kopírovať a šíriť informácie publikované na Webovej stránke je možné len s našim predchádzajúcim súhlasom. Neoprávnený zásah do autorských práv môže byť považovaný za trestný čin.

12. Za porušenie autorského diela sa považuje aj:

12.1 Kopírovanie grafickej témy a vzhľadu webového sídla www.katiesclub.online so všetkými jej funkčnými prvkami ako sú hlavne:, vzhľad webového sídla ako celku, kopírovanie užívateľského rozhrania, napodobňovanie rozmiestnení prvkov a farebných schém. Všetky grafické témy použité v systéme sú majetkom: Katies club s.r.o., Kukučínova 7, Košice, 04001, IČO: 48020559, IČ DPH: SK20204181533

V zmysle § 58 autorského zákona – 618/2003 Z.z. je akékoľvek šírenie a kopírovanie autorského diela zakázané a bude sa postihovať finančnou pokutou až do výšky 25.000 €.

(1) Autor, do ktorého práva sa neoprávnene zasiahlo alebo ktorého právu hrozí neoprávnený zásah, môže sa domáhať najmä

a) určenia svojho autorstva, 

b) zákazu ohrozenia svojho práva vrátane zákazu opakovania takého ohrozenia, a to aj proti osobe, ktorá sa nepriamo podieľa na ohrození tohto práva, 

c) zákazu neoprávneného zásahu do svojho práva, a to aj proti osobe, ktorá sa nepriamo podieľa na neoprávnenom zásahu do tohto práva vrátane zákazu zásahu podľa § 59 a 60,

d) poskytnutia informácií o pôvode rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela, o spôsobe a rozsahu jej použitia a o službách porušujúcich právo autora vrátane

1. údajov o vlastníkovi, vydavateľovi, výrobcovi, distributérovi, dodávateľovi alebo predajcovi takej rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela alebo o poskytovateľovi služieb, 

2. údajov o vydanom, vyrobenom, dodanom, poskytnutom, prijatom alebo objednanom množstve alebo cene takej rozmnoženiny diela, napodobeniny diela alebo služby, 

e) odstránenia následkov zásahu do práva na náklady osoby, ktorá neoprávnene zasiahla alebo hrozila neoprávneným zásahom, a to

1. zničením neoprávnene vyhotovenej rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela, jej stiahnutím z obehu alebo z iného použitia alebo

2. zničením materiálov, nástrojov a pomôcok podľa § 59 a 60 použitých pri neoprávnenom zásahu alebo hrozbe neoprávneného zásahu, ich stiahnutím z obehu alebo z iného použitia, 

f) náhrady ujmy podľa osobitného predpisu, 9b)

g) vydania bezdôvodného obohatenia vo výške dvojnásobku odmeny, ktorá je obvyklá za získanie licencie pri obdobných zmluvných podmienkach v čase neoprávneného zásahu do tohto práva.

§ 283 Porušovanie autorského práva

(1) Kto neoprávnene zasiahne do zákonom chránených práv k dielu, umeleckému výkonu, zvukovému záznamu, alebo zvukovo-obrazovému záznamu, rozhlasovému vysielaniu alebo televíznemu vysielaniu alebo databáze, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

b) závažnejším spôsobom konania,

c) z osobitného motívu, alebo

d) prostredníctvom počítačového systému.

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.

(4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

13. Ochrana osobných údajov

12.1 Pre informácie o tom, ako spracovávame Vaše osobné údaje a ako používame cookies sa prosím oboznámte s našimi pravidlami spracovania osobných údajov a používania cookies.

Dokument Ochrana osobných údajov nájdete TU a dokument o tom ako používame Cookies nájdete TU.

14. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

14.1 Ak nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, máte právo obrátiť sa na nás so žiadosťou o nápravu.

14.2 Ak sme na Vašu žiadosť o nápravu odpovedali zamietavo alebo na ňu neodpovedali do 30 dní odo dňa jej odoslania, máte podľa §3 ods. 6 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov právo, za účelom ochrany svojich spotrebiteľských práv, podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov.

14.3 Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína Vašim návrhom, ktorý je možno podať písomne v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorý je dostupný na webovom sídle subjektu alternatívneho riešenia sporov.

14.4 Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú Slovenská obchodná inšpekcia, alebo iné subjekty zapísané do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva SR.

14.5 V prípade cezhraničného sporu máte právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum (www.esc-sr.sk), ktoré Vám poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie Vášho sporu.

14.6 Máte tiež právo na mimosúdne riešenie prípadného sporu vyplývajúcich zo Zmluvy, ktoré môžete začať on-line prostredníctvom európskej platformy riešenia sporov on-line (ec.europa.eu/consumers/odr).

15. Záverečné ustanovenia

15.1 Tieto VOP môžeme kedykoľvek jednostranne meniť. Prípadnú zmenu Vám oznámime vhodným spôsobom, napríklad emailom alebo zverejnením nového znenia na viditeľnom mieste na Webovej stránke. Pokračovaním v používaní Webovejstránky alebo uskutočnením ďalšej platby prejavujete súhlas s novým znením. V prípade, ak s novým znením nesúhlasíte, máte právo od Zmluvy odstúpiť do 15 dní od vykonania zmeny vo VOP.

15.2 V odôvodnených prípadoch nie sme povinný uzavrieť s Vami Zmluvu, najmä ak ste už predtým podstatným spôsobom porušili Zmluvu alebo sa už Tovar nevyrába.

15.3 Svojou ponukou Služieb a Tovarov vrátane ceny sme viazaný v deň, kedy je táto ponuka uverejnená na Webovej stránke.

15.4 Objednaním Tovaru, resp. uzatvorením Zmluvy súhlasíte s týmito VOP a prehlasujete, že ste mali možnosť oboznámiť sa s nimi pred jej uzavretím.

15.5 Súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní Zmluvy. Náklady, ktoré Vám vzniknú pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatváraním Zmluvy si hradíte Vy.

15.6 Všetky právne vzťahy medzi nami a Vami sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Prípadné spory sa budeme s Vami snažiť riešiť vzájomnou dohodou a ak sa to nepodarí, sú na rozhodovanie príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.

15.7 Ak je niektoré ustanovenie VOP neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

15.8 Zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku. Zmluva je archivovaná v elektronickej podobe a je Vám na požiadanie kedykoľvek dostupná.

15.9 Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, Slovenská republika, telefón: 02/58272 132, web: www.soi.sk.

Táto verzia VOP platí od 1.3.2020